donatieknop english

Cameratoezicht en winkeliers, Brief BZ aan 2e Kamer, 12 juni 2009

In een algemeen overleg op 21 januari jl. over het project 'Veiligheid begint bij Voorkomen' hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de wens van ondernemers met hun camera's een gedeelte van de publieke ruimte in beeld te brengen in de directe omgeving van het bedrijf. Ook hebben wij toegezegd de mogelijkheden hiervoor na te gaan.
Het verwerken van beelden verkregen met particulier cameratoezicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van de Wbp en het Vrijstellingsbesluit bij de Wbp is het voor ondernemers, met inachtneming van de (inter)nationaalrechtelijke bepalingen inzake privacy, toegestaan hun eigendommen en personeel met camera's te beschermen.

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

2500 EA Den Haag

DGV

Bestuurlijke Aanpak

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011

2500 EA Den Haag www.minbzk.nl

Contactpersoon Heidi Obisp

T 070426839

Kenmerk 2009-0000171292

Datum 12 juni 2009

Betreft Cameratoezicht en winkeliers

In een algemeen overleg op 21 januari jl. over het project 'Veiligheid begint bij Voorkomen' hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de wens van ondernemers met hun camera's een gedeelte van de publieke ruimte in beeld te brengen in de directe omgeving van het bedrijf. Ook hebben wij toegezegd de mogelijkheden hiervoor na te gaan.

Het verwerken van beelden verkregen met particulier cameratoezicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van de Wbp en het Vrijstellingsbesluit bij de Wbp is het voor ondernemers, met inachtneming van de (inter)nationaalrechtelijke bepalingen inzake privacy, toegestaan hun eigendommen en personeel met camera's te beschermen.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft desgevraagd gereageerd op onze uitspraken in het algemeen overleg van 21 januari jl. Het Cbp geeft in haar reactie kort samengevat aan dat op basis van de Wbp en (de toelichting bij) het Vrijstellingsbesluit Wbp het gebruik van camera's noodzakelijk moet zijn en dat gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld mogen worden gebracht als dit onvermijdelijk is. Dit moet van geval tot geval worden bezien. Tegenover de wens van de ondernemer om zijn eigendommen en personeel tegen diefstal, overvallen en dergelijke te beschermen, staat immers het belang van de privacybescherming. Privacyschending door cameratoezicht moet evenredig zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit). Daarnaast moet dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt (subsidiariteit).

Kortom, de ondernemer mag ter beveiliging van zijn eigendommen en personeel een deel van de openbare ruimte in beeld brengen, echter, niet meer dan noodzakelijk is voor dat doel. Vereiste daarbij is dat de ondernemer het cameratoezicht kenbaar maakt. De ondernemer kan aanleiding zien in overleg te treden met de gemeente, die op grond van de Gemeentewet de bevoegdheid heeft om in het kader van de handhaving van de openbare orde camera's te plaatsen in het publieke domein zelf.

Of de betrokken ondernemer in het concrete geval de juiste belangenafweging heeft gemaakt, beoordeelt het Cbp en uiteindelijk de rechter.

Tijdens een algemeen overleg op 1 april jl. over winkelovervallen is door de minister van Justitie eveneens toegezegd na te gaan of de bewaartermijn van camerabeelden kan worden verlengd. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van centrale opslagtechnieken voor particuliere camerabeelden. Voordat wij u hierover kunnen berichten, willen wij de noodzaak tot verlenging van de bewaartermijn en de mogelijkheden voor centrale opslag nader verkennen.

Datum

12 juni 2009

Kenmerk

2009-0000171292

 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het MKB Nederland, het Hoofdbedrijfschap voor detailhandel, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, het Cbp en alle gemeenten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE                   DE MINISTER VAN JUSTITIE,

ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst                                dr. E.M.H. Hirsch Ballin

 

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon