Print deze pagina

Slag om Paspoort - verduidelijking

dinsdag, 15 december 2009 Rechtszaken

Basis

De basis voor het nieuwe paspoort is een reeks van besluiten van de EU. Hier is het overzicht.
De Europese Unie verordent dat twee biometrische gegevens (momenteel gezichtsscan en vingerafdrukken) moeten worden opgenomen in de paspoorten en identiteitskaarten teneinde beter te kunnen verifiëren of het identiteitsdocument daadwerkelijk bij de drager ervan hoort.

Probleem

(Zie ook de heldere artikelen van dr. Annemarie Sprokkereef van TILT.) De Nederlandse regering wil de gewone en biometrische persoons-gegevens niet uitsluitend in het paspoort verwerken (officiële taal: verblijfstitels) maar wil daar ook zelf de volledige beschikking over krijgen door ze op te nemen in een digitaal overheidsregister (een database) waar alle gegevens van een ingezetene in kunnen worden vastgelegd.
Zo’n opslag maakt een grote inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Niemand heeft meer zicht heeft op a. waar zijn gegevens worden vastgelegd, b. wie er toegang toe heeft, c. wat ermee gebeurt.
De gevaren zijn onder meer identiteitsdiefstal, identiteitsverwisseling, oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens, verhandeling van persoonsgegevens aan buitenlanden of commerciële partijen, 'verlies' van gegevens of database, e.d.
Een bijkomend probleem is dat als een burger daar buiten zijn schuld het slachtoffer van wordt, hij bij geen enkele overheidsinstantie verhaal kan halen. De wet stelt niemand verantwoordelijk voor schade of nadeel. Dat is de achtergrond van de GemeenteGarantieBrief en u moet maar eens goed bij uzelf nadenken wat het nu eigenlijk betekent dat gemeentes van de minister geen verantwoording mogen nemen voor het correct en wettig omgaan met de paspoortgevens.
Dit geheel betekent een forse afbraak van de fundamentele burgerrechten om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven en onbespied en ongemoeid door het leven te kunnen gaan.
De gegevens worden momenteel met nagenoeg alle andere gegevens van iedere burger opgeslagen in zo’n 600 de-centrale gemeentelijke databases. De bedoeling is dat deze zullen worden opgeslagen bij het Franse Sagem, een bedrijf dat alle informatie die het bezit op eerste verzoek aan de Franse geheime dienst moet afdragen. Deze gegevens kunnen vanwege de menselijke zwakheden in handen komen van goedbedoelende onbevoegden of kwaadwillende bevoegden, gestolen worden of gemanipuleerd worden - bijvoorbeeld uit politieke overwegingen of om eigen incompetentie of criminaliteit te verbergen - of tot chaos gehackt worden, bijv. door een boze ICT-medewerker die wegens bezuinigingen bij de Franse defensie door Sagem is ontslagen. De gemeentelijke IT is een chaos en daarom onveilig. Het wordt geheim gehouden om geen paniek te zaaien. Wij wisten het al sinds juni 2009 door een tip vanuit de kring rond het College Bescherming Persoonsgegevens. 

De overschreden grens

De nieuwe Paspoortwet schendt ook een ander fundamenteel principe namelijk dat iedereen geacht wordt onschuldig te zijn totdat hij veroordeeld is door een rechter. In de nieuwe opzet wordt iedereen als potentiële verdachte gezien. De Nederlandse samenleving is gebaseerd op waarden als tolerantie en vreedzame samenleving. De zeven provincies hebben rond 1575 Nederland opgericht op basis van vertrouwen en zo is het ook in 1848 door Thorbecke in de Grondwet opgeschreven die de grondvorm van de staatsinrichting vastlegde waarin wij nog steeds leven. De overheid herorganiseert de samenleving nu op basis van wantrouwen. Dat wetten dan niet getoetst mogen worden aan de Grondwet komt dan toevallig mooi van pas hoewel dat artikel daar niet voor was bedoeld.
Wilt u misschien in zo'n negatief gemanipuleerde samenleving leven? Privacy First en haar supporters in ieder geval niet.
De paspoortwet maakt bovenstaande allemaal heel eenvoudig uit te voeren. De paspoortwet overschrijdt de grens die niet overschreden had mogen worden. Daarom neemt Privacy First concrete en harde stappen om te voorkomen dat de Nederlandse samenleving straks met nog grotere invasies in het privéleven wordt geconfronteerd. Met 'hard' bedoelen wij dat als verstandige rede van deskundigen, juristen en ICT-ers terzijde wordt geschoven om opportuun voordeel voor een heel kleine groep in Den Haag, Privacy First stappen zal nemen waar zelfs ministers of parlement niet omheen kunnen.

Vraag aan de lezer

Onze advocaat mr. Alberdingk Thijm zegt: "Er is in Europa geen enkel ander land dat vingerafdrukken van zijn burgers in een centrale databank stopt."
Wij nodigen alle journalisten en iedere burger uit om als een detective te gaan uitzoeken waarom Nederland wel en anderen niet.