Standpunten Privacy First voor beleidsdebat Eerste Kamer over digitale dataverwerking

Ten behoeve van het beleidsdebat in de Eerste Kamer op 17 mei as. over digitale dataverwerking heeft Stichting Privacy First vandaag per email aan de Kamerleden onderstaande aandachtspunten ingebracht. Privacy First hoopt dat deze aandachtspunten leidend zullen zijn in het debat tussen de Kamerleden en de bewindspersonen.

Het motto van Privacy First is “eigen keuzes in een vrije omgeving”. Voor de burger vertaalt dit zich in:

–  het recht op uitdrukkelijke, voorafgaande en volledig geïnformeerde toestemming van de burger bij het gebruik van zijn persoonsgegevens, zowel door de overheid als door bedrijven;

–  elk gebruik van persoonsgegevens dient strikt noodzakelijk en doelgebonden te zijn;

–  de burger heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van zijn persoonsgegevens;

–  relevante wetgeving dient voor de burger kenbaar en toegankelijk te zijn;

–  geen nieuwe wetgeving zonder voorafgaand democratisch (maatschappelijk) debat.

Voor de overheid en het parlement vertaalt dit zich als volgt:

–  privacy, keuzevrijheid, transparantie en efficiëntie als leidende beginselen bij de opstelling van nieuwe wetgeving;

–  een voorkeur voor formele wetten i.p.v.  Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen;

–  geen zogeheten ‘nationale koppen’ (aanvullingen) op Europese implementatiewetgeving;

–  verplichte evaluatie- en horizonbepalingen;

–  een integrale benadering door elke nieuwe wet in samenhang met andere, reeds bestaande wetten en verdragen te beschouwen;

–  een integrale benadering door elke nieuwe technische applicatie in samenhang met andere, reeds bestaande technische applicaties te beschouwen;

–  openbare kosten-batenanalyses;

–  openbaarheid van relevante ambtelijke haalbaarheidsstudies, pilots en onderzoeksrapportages;

–  het verplicht stellen van privacy impact assessments (PIA), privacy by design en privacy enhancing technologies (PET);

–  ondersteuning van het wetgevend proces d.m.v. expert-meetings en externe advisering.

Voor nadere informatie of vragen met betrekking tot bovenstaande punten is Privacy First te allen tijde bereikbaar.