Wetgeving en paspoort

Per 15 juli 2009 geldt in Nederland de nieuwe paspoortwet die per 21 september 2009 in de praktijk van kracht werd. Klik pdf HIER voor de wettekst.

De indiening van het voorstel tot wetswijziging op 15 februari 2008 ging vergezeld van een Memorie van Toelichting. Klik pdf HIER voor de toelichting van de staatssecretaris.

De Nederlandse paspoortwet is een Nederlandse uitvoering van Europese regelgeving.

De Europese Unie heeft haar lidstaten verordent vingerafdrukken in reisdocumenten op te nemen. Klik pdf HIER voor deze verordening.

De Europese Unie heeft in 1995 een richtlijn uitgevaardigd voor de omgang met persoonsgegevens. Daarin zijn ook een aantal privacy-rechten geregeld die vaag overeenkomen met enkele Fair Information Principles, zoals het recht op inzage en correctie. Klik pdf HIER voor deze richtlijn.

In 2000 heeft de Europese Unie het Handvest van de Grondrechten (van burgers) van de Europese Unie uitgebracht. Klik pdf HIER voor de tekst daarvan.

Notitie 1.
Hoewel iedereen zich richt op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM, gaat het Handvest onzes inziens verder en biedt het handvest onzes inziens een betere bescherming. In de EVRM staan allerlei extra artikeltjes waardoor individuele staten onder allerlei mensenrechtenbepalingen weer uitkunnen. Dat stond niet in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948.
De achtergrond daarvan is dat het EVRM door 47 staten moest worden ondertekend, waaronder de Sovjet Unie, terwijl het Handvest door de 27 lidstaten van de Europese Unie is ondertekend.
Het Handvest is pas per 1 december 2009 ‘hard’ van kracht geworden. Er is dus nog geen jurisprudentie van en de gewoonte is naar het Hof in Straatsburg voor handhaving van het EVRM te gaan.

Notitie 2.
De Marper-case vormt jurisprudentie voor het paspoortproces. Klik pdf HIER voor de tekst van de uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten.