Trajectcontrole

Ter behoud en versterking van het recht op anonimiteit in de openbare ruimte voerde de voorzitter van Privacy First In de periode 2015-2019 meerdere rechtszaken tegen trajectcontroles bij snelwegen.

Houten rechtbank voorzittershamer

Bij trajectcontroles worden alle automobilisten op de snelweg gevolgd en 72 uur in een politiedatabank opgeslagen, ook voor andere doelen dan verkeershandhaving. Dit betreft dus vooral onschuldige automobilisten die niet te hard rijden. Tot op heden zijn trajectcontroles echter nauwelijks gereguleerd. Zonder specifieke wettelijke basis en privacy-waarborgen vormen trajectcontroles daarom een massale, continue schending van zowel de Nederlandse Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Om deze reden voerde de voorzitter van Privacy First sinds 2015 diverse rechtszaken om trajectcontroles kritisch te laten toetsen. In mei 2015 wees de rechtbank Utrecht de eerste zaak echter af: de rechter achtte de algemene Politiewet en borden langs de snelweg “voldoende privacywaarborg”. Begin 2018 wees de rechtbank Haarlem een vergelijkbare zaak van Privacy First af, gevolgd door het Hof Leeuwarden in juli 2019. Het Hof Leeuwarden weigerde daarbij echter het systeem van trajectcontrole te toetsen aan het recht op privacy. Een klacht hierover van Privacy First bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd in augustus 2020 nauwelijks beargumenteerd en onbegrijpelijk niet-ontvankelijk verklaard. Onze reeks rechtszaken m.b.t. trajectcontroles is hiermee sindsdien beëindigd. Deze zaken werden low bono door Alt Kam Boer Advocaten gevoerd.